Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

РАБОТНИК В ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ, Специалност "Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения"

Дата : 08.04.2019
Дневен
Самостоятелна


Минимално входящо образователно равнище -завършено основно образование.

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

Кандидатът трябва да бъде физически годен и психически здрав, за да упражнява професията "Работник в заведенията захранене и развлечения", което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна.

Възможности за професионална реализация

Придобилите първа степен на професионална квалификация по професията "Работник в заведенията за хранене и развлечения" могат да работят като работници в кухня, помощник-готвачи, помощник-сервитьори на длъжности:

  • "Помощник, кухня (домашен)",
  • "Мияч, съдове(ръчно)",
  • "Помощник, кухня (без домашните)",
  • "Работник, кухня",
  • "Работник, сладкарско производство" и други, в т. ч. допълнени при актуализиране на НКПД.

Възможности за повишаване на професионалната квалификация

Придобилите първа степен на професионална квалификация по професията "Работник в заведенията за хранене и развлечения" могат да продължат обучението си за придобиване на професионална квалификация по други професии от направление "Туризъм и услуги", като обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления, отрасловата задължителна професионална подготовка и част от специфичната се зачита след сравнение между ДОИ за придобиване на квалификация по съответните професии.