Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

СОЦОИАЛЕН АСИСТЕНТ, Специалности: "Подпомагане на деца" и "Подпомагане на възрастни"

Дата : 08.04.2019
Дневен
Самостоятелна


За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията"Социален асистент" входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16години, е завършено основно образование.

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит

За обучение по професията "Социален асистент" с придобиване на втора степен на професионална квалификация не се изисква кандидатите да притежават по-ниска степен на професионална квалификация или професионален опит. Когато за обучение по професията "Социален асистент" с придобиване на втора степенна професионална квалификация кандидатстват лица, завършили обучение по други професии от професионалните направления "Социална работа и консултиране" и "Услуги за дома", обучението им се зачита и се организира надграждащо обучение. Съдържанието на обучението се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от ученето.

За лица с професионален опит се организира обучение по професията "Социален асистент" с придобиване на втора степен на професионална квалификация, което включва усвояване на компетенциите, които кандидатът за обучение не притежава.

Описание на професията

Дейностите, осъществявани от социалния асистент, целят подобряване на качеството на живот на уязвими групи хора - деца и възрастни с увреждания, деца със сензорни, физически,интелектуални и хронични заболявания, самотно живеещи и възрастни хора, чрез ежедневна подкрепа в дома им и извън него. Социалният асистент оказва помощ при организиране на дейности и занимания в дома и извън него (организиране на срещи, честване на празници, четене на литература, организиране на занимания по интереси - карти, шах, табла, плетене, бродиране, отглеждане на цветя,придружаване при разходка и посещение на кино, театър, концерти, църква и др.). Придружава децата и възрастните до и от обучаваща институция, при необходимост присъства по време на учебните занимания (в помощ както на потребителя, така и на обучаващия) и подпомага потребителя при подготовката за учебни занятия (домашна работа). Социалният асистент подпомага общуването и поддържането на социални контакти и допринася за осигуряване на емоционален комфорт на потребителя и неговите близки. Оказва подкрепа при кризисни ситуации от битово естество (загуба на близък човек, тежко заболяване, продължителна раздяла, ситуации на насилие и др.). Социалният асистент съдейства при изготвяне, подаване и получаване на документи до и от публични и частни институции; заплащане на данъци, такси и други сметки и задължения със средства на потребителя; снабдяване с помощни средства, приспособления и съоръжения, с учебни пособия и консумативи при тежко заболяване и инвалидност, както и при ползване на различни социални услуги. Социалният асистент поддържа контакт с личния лекар при влошаване на здравословното състояние или при спешен случай, като своевременно уведомява семейството и близките за своите действия, придружава при необходимост потребителя до личен или друг лекар, оказва съдействие при настаняване в болница, санаториум и при грижи в болница (при необходимост). Съдейства при приема на лекарствени средства, ако е инструктиран изрично отличния лекар на потребителя. Социалният асистент обсъжда с родителите или настойниците на децата потребители необходимостта от мерки срещу фактори, представляващи опасност за здравето на детето.Информира своевременно организацията доставчик за сигнали или случаи на злоупотреба и насилие, оказани върху потребителя. Организира пътувания и придружава потребителя до работното му място, при разходка и посещение на кино, театър, концерти, църква и др. Социалният асистент съдейства за извършване на дребни ремонти в дома, както и за закупуване на продукти, материали и вещи. В работата си използва указания, свързани със социалната услуга, работна документация- индивидуален работен план, седмичен график на извършените дейности и др., средства за комуникация с институции, близки; помощни средства, компютърна техника, лични предпазни средства при необходимост. Социалният асистент носи отговорност за живота и здравето на лицето, за което се грижи, в рамките на работното време и на компетенциите си, за опазване на имуществото на семейството или обществената институция. Социалният асистент трябва да проявява конфиденциалност при работа с личните данни или с персонална информация, свързана с потребителя и неговото семейство и близки.Социалният асистент трябва да проявява лоялност и толерантност към възрастовите,етническите, религиозните и други различия, емпатия, търпение, емоционална стабилност.Необходимо е да има добри обноски и приветлив външен вид. Социалният асистент, работещ с деца, трябва да умее да привлече вниманието и да спечели доверието на детето. Най-често той работи в дома на потребителя, при различни условия - отдалеченост от обществени места и учреждения, хигиена на жилището, състояние на електрическата и на ВиК инсталация и системи, на битовата техника и др. Социалният асистент предоставя услуги почасово по график, разработен от доставчика на услугата.

Възможности за продължаване на професионалното обучение

Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията "Социален асистент" може да продължи обучението си по професията "Сътрудник социални дейности" за придобиване на трета степен на професионална квалификация, като част от обучението му по задължителната професионална подготовка се зачита.

Възможности за професионална реализация

лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията "Социален асистент", могат да заемат длъжностите 5133-1001 Домашен санитар; 5133-1002 Личен асистент; 5133-1003 Обслужващ болни; 5133-1004 Социален асистент; 5133-1005 Разносвач на храна; 5132-1001 Болногледач; 5131-3001 Бавачка; 5131-1005 Детегледачка, както и други длъжности …

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място