Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

ТЕХНИК ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ, Специалност "Газова техника"

Дата : 08.04.2019
Дневен
Самостоятелна


Изисквания за входящо минимално образователно равнище към кандидатите - навършени 16 години и придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно образование.

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

Описаниенапрофесията

Техникът на енергийни съоръжения и инсталации може да работи в държавни, общински, акционерни и еднолични дружества и предприятия с предмет на дейност електро –и топло-производство, битово газифициране, отопление, климатизация и вентилация, хладилна техника, използващи енергопреобразуващи технологии с първичен енергоносител, конвенционални, ядрени и възобновяеми енергийни източници.

Възможности за продължаване на професионалното обучение

Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по специалност от професията "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", могат да продължат обучението си по друга специалност на същата професия или по друга професия от професионално направление "Електротехника и енергетика". При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на единиците резултати от ученето, които лицата не притежават.

Възможности за професионална реализация

Лице, придобило трета степен на квалификация по професията "Техник на енергийни съоръжения и инсталации" и съответната правоспособност, когато се изисква такава, може да постъпва на работа като:

Техник-механик, газови турбини;

Техник-механик, отоплителни, хладилни и вентилационни инсталации;

Техник-механик, ядрена топлоенергетика;

Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника;

Техник-механик, очистване на въздуха;

Техник-механик, термични и водноенергетични машини;

Техник-механик, централизирано топлоснабдяване;

Оператор, газгенератор (газгенераторчик);

Оператор, парни турбини;

Оператор, геотермална централа;

Оператор, парогенератор (производство на електроенергия);

Оператор, слънчева електроцентрала;

Оператор, топлоелектроцентрала;

Оператор, хидроелектроцентрала;

Помощник-оператор, парна турбина;

Помощник-оператор, парогенератор;

Оператор, водна турбина;

Оператор, мрежова топлофикационна станция;

Оператор, газова електроцентрала;

Оператор, спомагателни съоръжения в електроцентрала;

Оператор, ядрен реактор ..

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място

Враца

обл. Враца

Враца

обл. Враца