Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

ТЕХНИК СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА, Специалност "Механизация на селското стопанство"

Дата : 07.04.2019
Дневен
Самостоятелна


Входящо минимално образователно равнище: завършено основно образование.

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

Използването, обновяването, развитието и поддържането на земеделската техниката са важна част от селскостопанското производство и се очаква те да се увеличат заедно с повишаване на изискванията към техническото състояние и безопасната експлоатация, при синхронизиране на нормативната база с тази в Европейския съюз.

Възможности за професионална реализация

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Техник на селскостопанска техника" могат да постъпват на работа на длъжности в селското стопанство, които съответстват на следните професии:

"Ръководители на малки предприятия в селското, горското, рибното стопанство и лова";

"Монтьор на моторни превозни средства";

"Монтьор на трактори, пътностроителни и селскостопански машини";

"Селскостопански производители, осигуряващи самостоятелно препитание";

"Водачи на леки и лекотоварни автомобили";

"Водачи на селскостопански машини";

"Тракторист";

"Нискоквалифицирани работници, извършващи временни услуги" идр.

Възможности за повишаване на професионалната квалификация

Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията "Техник на селскостопанска техника" може да се обучава по друга професия от направление "Селско стопанство", като обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професиите от направление "Селско стопанство". След придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Техник на селскостопанска техника" обучаваният има право да продължи образованието си в професионални колежи и висши училища.

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място