Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

РАБОТОДАТЕЛИТЕ В РЕГИОНА

Намери нова възможност за реализация

МЕДИКО ИНЖЕНЕРИНГ ООД

# ТРУДОВА БОРСА # СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА # ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД "С" # ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ # ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ

ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Обслужване на работещите по сключен договор със служба по трудова медицина, регистрирана по реда на чл. 25в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.
 

Виж всичко за дейността на СТМ ...

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА ....

 

ЛАБОРАТОРНИ ИЗМЕРВАНИЯ И ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО


Извършване на лабораторни измервания и оценка на съответствието на електрически уредби и съоръжения, физични и химични фактори на работната среда. Издаване на сертификат за съответствие.

Необходимите измервания се извършват съгласно изискванията на съответните нормативни актове и с периодичността, определена от работодателя за оценката на риска - чл.217, ал.3 от НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Виж контролираните параметри... ЗАЯВКА ЗА ИЗМЕРВАНЕ/ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

 

ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ


Лицензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/ и Заверяване частите на инвестиционни проекти във фаза технически и/или инвестиционен проект, които се отнасят до монтирането на надзорни съоръжения, в съответствие с изискванията на:

НАРЕДБА за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, Приета с ПМС № 187 от 21.09.2000 г.

НАРЕДБА № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения;

НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане.

НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, В сила от 03.09.2004 г., Приета с ПМС № 171 от 16.07.2004г.

НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, В сила от 23.10.2004 г., Приета с ПМС № 243 от 10.09.2004 г.

Виж повече за дейността на органа за технически надзор на СПО ...
ЗАЯВКИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ/ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

 

ОБУЧЕНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ


Организиране и провеждане на обучения по безопасност и здраве при работа на работещи и длъжностни лица, проверка на знанията, оценяване при завършване на обучението и удостоверяване за преминал курс на обучение.

Обучение по безопасност и здраве при работа се провежда на основание чл.8, ал.1, т.2 и в съответствие с изискванията на чл.7 от НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г., за условията и реда за провеждането на пери­одично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, обн. ДВ. бр.102 от 2009г.

Обучение и проверката на знанията, за придобиване на квалификационни групи по безопасност при работа се провежда съгласно изискванията на съответните ПРАВИЛНИЦИ по безопасност и здраве при работа.

Виж повече за предлаганите обучения .....

ЗАЯВКА/ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ....

Текущи обучения ...

 

ТРУДОВА БОРСА

Извършване на посредническа дейност по наемане на работа в Република България, като предоставя следните посреднически услуги:
 
Виж повече за посредническата дейност по наемане на работа ...

 

Обяви за работа от МЕДИКО ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Организатор обучения ЦПО
Клон: ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ Дата: 16.01.2024

Враца
обл. Враца