Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Работни места

Намери своята нова работа

Експерт, здравословни и безопасни условия на работа

Дата : 25.11.2021
Постоянна работа
Пълно работно време


Организиране, координиране и контролиране на дейностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) съгласно националното законодателство.

МЕДИКО ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Клон СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА
Консултантски дейности в областта на управлението

Описание

Трудови задачи и задължения:

 • разработва вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд и процедури по отношение задълженията на длъжностните лица, работниците и служителите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и обвързването им със степените на дисциплинарно наказание съгласно Кодекса на труда;
 • организира работата по установяването и оценката на професионалните рискове и разработване на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на работещите;
 • изготвя оценки и становища относно съответствието на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при въвеждането в експлоатация на обекти, производства, технологии, работно оборудване и работни места;
 • организира обучението на КУТ и ГУТ, разработва и реалаизира програми за квалификация и преквалификация на работещите по ЗБУТ;
 • провежда проучвания на мнението на работниците и служителите относно условията на труд и предприеманите мерки за опзване на тяхното здраве;
 • анализира причините за трудови злополуки и разработва мероприятия за тяхното намаляване и предотвратяване;
 • подготвя анализи на състоянието на условията на труд, които се обсъждат в КУТ и от ръководството на предприятието създава и поддържа изискващата се от нормативните актове документация;
 • координира работата на длъжностните лица и на звената за управление на предприятия при реализиране на задълженията им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • координира действията по изпълнение на задъженията за осигуряване на безопасност и здрве при съвместна работа на рабоиници от различни предприятия;
 • контролира спазването на изискванията на нормативните актове и изпълнението на задълженията в областта на ЗБУТ от работещите;
 • консултира длъжностните лица, работниците и служителите по прилагането на правилата за ЗБУТ;
 • контролира извършването на инструктажи по ЗБУТ с новопостъпили работници, както и провеждането на периодични интструктажи и обучения за опресняване познанията по ЗБУТ на всички работиници;
 • организира, участва и подпомага разследането на обстоятелствата и причините за трудови злополуки, изготвя протоколи и информира ръководството на предприятието.