Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Работни места

Намери своята нова работа

Инспектор технически надзор на съоръжения с повишена опасност

Дата : 09.11.2019
Постоянна работа
Пълно работно време


Осъществява технически надзор на съоръжение с повишена опасност (СПО)

МЕДИКО ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Клон ОРГАН ЗА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СПО
Дейности в областта на технически системи за сигурност

Описание

Извършва заверка на инвестиционни проекти на обекти в които функционират съоръжения с повишена опасност.

Извършва технически надзор на СПО, съгласно изискванията на чл. 34а, ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 1 ЗТИП и Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията.

Инспектор ТН разполага с индивидуален печат, с който заверява инвестиционни проекти, актове и протоколи съставени в резултат от извършените от него дейности.

Изисквания

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Висше техническо образование със специалност, свързана с изучаването на видовете СПО, на които ще извършва технически надзор,

или висше техническо образование и не по-малко от 5 години професионален опит в проектирането, производството, експлоатацията

или техническия надзор на СПО, на които ще извършва технически надзор, или средно техническо образование, не по-малко от 10 години професионален опит в проектирането, производството, експлоатацията или техническия надзор на СПО, на които ще извършва технически надзор.

Да няма противопоказания съгласно Списък на медицинските противопоказания към Наредба № 3 на МНЗ за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.

Липсата на противопоказания се удостоверява със съответни медицински документи, издадени от оторизираните за тази цел медицински органи при постъпване на работа в „Медико Инженеринг ” ООД и при периодичните медицински прегледи и подадена от лицето декларация.

Квалификационни курсове

Квалификационни курсове, подходящи за тази позиция