Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Работни места

Намери своята нова работа

Производствен инженер / CNC програмист

Дата : 21.11.2019
Постоянна работа


Създаване на CNC програми на прототипни изделия и изделия от текущото производство.

ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД

Описание

• Изготвяне на NC програми и документация, свързани с производствения процес, използвайки софтуерните приложения на компанията (машинен софтуер) и прилагайки регламентите на действащата СУК.
• Разработване в сътрудничество с Технолога, на производствени технологии за нови и съществуващи проекти, в съответствие с клиентските спецификации и всички приложими изисквания, прилагайки стандартните фирмени процеси, оборудване и инструменти.
• Първоначална оценка на нови проекти – оценка на производствени възможности, екипировка, средства за контрол, очаквано време за производство.
• Управление на техническа документация предоставена от клиенти на компанията. Познаване на процесите по управление на инженерни промени – ECP (ECR, ECP, ECN, ECO).
• Съвместно с Инженера по качество, работа в посока развитие и ефективно изпълнение на плановете за контрол.
• Осъществяване на контрол по време на производство, с цел оценка степента на изпълнение на спецификациите и изискванията и възможността за подобрения параметрите на процесите.
• Осигурява обучение на Операторите на NC машините за постигане пълно разбиране на процесите и на изискванията за проверката и документирането им, както и за гарантиране на стандартите за качество и производителност.
• Подпомагане Производствения инженер и Инженера по качество в разследването на първопричината за допуснати несъответствия (констатирани вътрешни несъответствия и рекламации от клиенти). Предложения за ефективни коригиращи действия и своевременни превантивни.

Изисквания

• Висше техническо образование.
• Работа със 3D CAD/CAM програми (SolidWorks, АutoCad).
• Добро владеене на английски език.
• Познаване на нормативните актове свързани с българските държавни стандарти по проектиране.
• Стаж по специалността над една година, а при липсата на такъв - трудов договор със срок на изпитване.
• Изисквания свързани с внедрената система за управление на качеството: Да спазва регламентите на Системата за управление на качеството имащи отношение към извършваната от лицето дейност.

ЛИЧНОСТНИ ИЗИСКВАНИЯ

• Да може да работи в екип, да е коректен в работата и в отношенията с колегите.
• Да проявява висока дисциплина и отговорност при изпълнение на работата.
• Инициативност.