Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Продължаващо обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПОДХОДЯЩ КУРС

ИНЖЕНЕР МЕНИДЖЪР - Специалност "Индустриален мениджмънт"

Дата : 23.04.2019
Дневен
Задочна

Завършилите специалността придобиват професионална квалификация "инженер мениджър".

Русенски университет "Ангел Кънчев"

Клон Филиал на РУ град Видин

Описание

Обучението осигурява комплексна подготовка, знания и умения по следните основни направления: икономика, право, маркетинг, финанси и счетоводство, бизнес планиране и проектиране, мениджмънт на производството, иновациите и персонала, системи за качество, логистичен мениджмънт, информационни технологии, засилено чуждоезиково обучение, както и избираема верига от инженерни технологии с насоченост към машиностроенето, електротехниката или софтуерното инженерство.

Завършилите специалността намират успешна реализация като ръководители на малки и средни фирми, организатори на производство, служители в отделите по кредитиране и оценка на активи в банковия и застрахователния сектори, в публичната администрация, в консултантски и инженерингови фирми.