Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Продължаващо обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПОДХОДЯЩ КУРС

ИНЖЕНЕР - Специалност "Електроника"

Дата : 23.04.2019
Дневен
Задочна

Завършилите специалността придобиват професионална квалификация "бакалавър по електроника".

Русенски университет "Ангел Кънчев"

Клон Филиал на РУ град Видин

Описание

Учебните планове и програми на специалността са съобразени с най-новите изисквания по европейските стандарти и са разработени в тясно сътрудничество с наши и чуждестранни технически висши училища.

Обучението осигурява фундаментални инженерни познания и основни знания в професионал-ното направление ЕЕА, включващи задълбочено изучаване на: математика, физика, електротехника, електроника, общоинженерни дисциплини, чужди езици и други. Специализиращата подготовка включва изучаването на: аналогова, цифрова и микропроцесорна схемотехника, електромеханични и токозахранващи устройства, теория на електронните схеми, микроелектроника, конструиране и технология на електронна апаратура, измервания и автоматизация на проектирането в електрониката, електронни устройства за контрол и управление, оптоелектроника и лазерни устройства в промишлеността и др. Профилиращата подготовка се осигурява чрез свободен избор на група дисциплини в областите на телекомуникационната техника и промишлената електроника, глобалните информационни технологии, компютърните измервателни системи, електромеханичните системи, мултимедии и други, които дават основа за успешна реализация у нас и в чужбина (79.8%).

Придобилите образователно-квалификационната степен "бакалавър по електроника" получават Европейско приложение към дипломата си и могат да продължат обучението си в магистърски програми за придобиване на степента "МАГИСТЪР ИНЖЕНЕР".