Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

професионално обучение и образование

Русенски университет "Ангел Кънчев"

Организиране и провеждане на обучения за повишаване на квалификацията.

Центърът за продължаващо обучение е структурно звено в Русенския университет „Ангел Кънчев“ с предмет на дейност обучение и придобиване, разширяване и усъвършенстване на професионалната квалификация на студенти, докторанти, членове на научнопреподавателския състав на Русенския университет, специализанти и курсисти, завършили средно или висше образование с цел подпомагане на професионалната кариера и индивидуалното развитие. Провежда консултантска дейност и услуги в съответствие с правилника за дейността на Русенския университет и Закона за висшето образование.

Дейността на центъра се изразява в:
1. Придобиване на допълнителна квалификация;
2. Повишаване на вече придобита квалификация;
3. Опресняване и периодично обучение.
За всяка квалификационна дейност се издават документи за завършен курс на обучение съгласно Нормативни актове на Министерския съвет:

  • при дългосрочни форми /повече от един семестър/– свидетелство за професионална квалификация;
  • при краткосрочни квалификационни курсове – удостоверение (1, 2);
  • при обучение по факултативна дисциплина – оценката се вписва в университетската диплома на обучаемия.

Курсове за квалификация от Русенски университет "Ангел Кънчев"