Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Политика за поверителност

Политика за поверителност на сайта

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ в „КРИБ ВРАЦА” ООД

„КРИБ ВРАЦА“ ООД зачита неприкосновеността на личния живот на своите потребители и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при регистрация в нашия уебсайт: https://jobs.kribvr.com

Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни и съдържа информация по отношение начина на обработване на личните данни, типа лични данни, които се събират, целта на използване на събраните лични данни, достъпа на трети лица до тези данни, мерките за сигурност, които се предприемат по отношение събраните личните данни, както и опциите, които притежавате във връзка с използването на предоставените от Вас лични данни.

Всички лични данни се събират и обработват в съответствие с действащото в България законодателство в областта на защита на личните данни.

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: https://jobs.kribvr.com  

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е клиент на https://jobs.kribvr.com и има регистрация на https://jobs.kribvr.com. Същата ще Ви разясни каква лична информация обработваме при онлайн пазаруването на сайта ни - https://jobs.kribvr.com, за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на личните данни. 

Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни

„КРИБ ВРАЦА“ ООД (JobsInfo, „ние”) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 176887997, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност.

Потребителите на сайта също така имат възможност да откажат съхраняването на тяхната лична информация, след като същата е вече използвана.

За целта можете да се свържете с нас по най-удобния за Вас начин - по имейл: data.protection@jobs.kribvr.com, на адрес: гр. Враца 3000, ул. "Г.С.Раковски" 41, ет. 1, офис 3, по телефон: 0899 834 649 и да заявите това свое желание.

1. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме

1.1. В зависимост от конкретните цели и основания „КРИБ ВРАЦА“ ООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

А) Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на сайт JOBS.KRIBVR.COM и потребителя:

 • три имена, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт; 
 • данни, събирани при плащане, направено към JOBS.KRIBVR.COM, по начина, посочен в Общите условия на JOBS.KRIBVR.COM;
 • данни от профила ви за достъп до JOBS.KRIBVR.COM;
 • информация за всякакви други данни, които ни предоставяте, когато доброволно участвате в наши проучвания, или друга обратна връзка, която ни предоставяте във връзка с ползваните услуги или за предпочитанията за услугите, които ви предоставяме.

Б) Данни, изготвени и генерирани от JOBS.KRIBVR.COM в процеса на предоставяне на услугите:

 • посетителите на JOBS.KRIBVR.COM;
 • IP адрес при посещение на уебсайта ни;
 • данни за предпочитаните от Вас услуги - обучения.

1.2. Цели и правни основания за обработване на личните данни:

А) Обработване на данните, което е необходимо при  изпълнение на договора за предоставяне на услуги - обучение

JOBS.KRIBVR.COM обработва данните Ви за следните цели:

 • Идентифициране на клиент при: включване в нов курс
 • Актуализиране на Вашите лични данни или на предоставената по Ваша заявка за корекция/изменение на данни/услуги, участие в курсове;
 • Анализ на клиентска история и изготвяне на потребителски профил (обем и вид потребление, платежна история) с оглед определяне на подходяща за Вас оферта при заявено клиентско желание;
 • Проверка на обем и вид клиентско потребление по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и JOBS.KRIBVR.COM от нетипичен трафик, (измами и злоупотреби от трети лица), стойност по фактури. Разяснение на фактури и предоставяне на справки за закупени услуги - курсове;
 • Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби;
 • Техническо съдействие за създаване на акаунт/и възстановяване на забравена парола за достъп до уебсайта ни, Спиране/реактивиране на загубена/открадната/ повредена карта за лоялност

Б) В изпълнение на свои законови задължения, JOBS.KRIBVR.COM обработва данните Ви за следните цели:

 • Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги, участие в курсове по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
 • Издаване на фактури, изготвяне на детайлизирана справка за потреблението и услугите;
 • За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи; 

В) JOBS.KRIBVR.COM обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

 • За директен маркетинг на услуги на трети лица;

Г) JOBS.KRIBVR.COM обработва данните Ви и за целите на следните наши легитимни (законни) интереси:

 • Профилиране на клиентите за целите на директния маркетинг – JOBS.KRIBVR.COM използва частично автоматизирани алгоритми и методи за оценяване и анализ на някои аспекти от потреблението на клиентите, като например ползвани услуги, направени покупки и изразени предпочитания с цел: - отправяне на оферти предоставяне на нови услуги, курсове и/или за изменение в условията на вече използвани услуги, курсове от клиент с цел по-ефективното им използване, както и  - измерване и оценка на ефективността на рекламата ни с оглед адаптиране и оптимизиране на рекламното съдържание към нуждите на клиентите ни; - подготовка на информацията, публикувана на интернет страницата ни, по най-подходящия за Вас начин с оглед максимално улеснен и полезен достъп до това съдържание за клиентите на JOBS.KRIBVR.COM; - получаване и /или предоставяне на информация/оферти за услуги на трети лица, ако такава информация е изрично поискана от Вас или ако Вие сте изразили съгласие за получаване на такава информация.
 • Подробен анализ на данните за потреблението, предпочитанията и поведението на клиентите (автоматична обработка в криптиран вид) – JOBS.KRIBVR.COM извършва посочения анализ, използвайки данните анонимно и във вид, който не позволява лесна идентификация на субекта на данни или същата е невъзможна, с цел развитие и усъвършенстване на продуктовата си листа. Анализът на поведението на определени типове клиенти, разделени по различни критерии, като, но не само пол, възраст, местоживеене, би могло да послужи до предлагане на нови услуги, които максимално да отговорят на нуждите на настоящи и бъдещи клиенти. Посоченият анализ може да се използва и за подобряване на обслужването на клиентите, чрез разработване на подходи за контакт, преструктуриране на вътрешните функционални звена в компанията, които ги обслужват, а понякога и с цел предотвратяване на измами, водещи до финансови загуби за JOBS.KRIBVR.COM.
 • Подготовка и съхранение на статистическа информация и справки в агрегиран вид - JOBS.KRIBVR.COM извършва посочения анализ с цел развитие и усъвършенстване на предлаганите услуги и за подобряване на обслужването на клиентите. 

2. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

2.1. Обработващи лични данни, които въз основа на договор с JOBS.KRIBVR.COM – обработват личните Ви данни от името на JOBS.KRIBVR.COM или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни

 • Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на договори на хартиен носител;
 • Лица, които по възлагане на JOBS.KRIBVR.COM поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • Лица, предоставящи услуги по сервизна поддръжка на крайни устройства;
 • Лица, осъществяващи дейности по инсталация и/или поддръжка на адреса за предоставяне на услугата;
 • Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;

2.2. Други администратори на лични данни, на които JOBS.KRIBVR.COM предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име

Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от JOBS.KRIBVR.COM предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

3. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни  

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договор за предоставяне на електронна услуга/лизинг на устройство се съхраняват за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните;

Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок. 

Трафични данни, обработвани по силата на Закона за електронните съобщения за целите на националната сигурност и за предотвратяване, разкриване и разследване на тежки престъпления, както и за осъществяване на операции по издирване и спасяване на лица, се съхраняват от JOBS.KRIBVR.COM за срок от 6 месеца. 

JOBS.KRIBVR.COM може да съхранява някои от личните Ви данни, включително и трафични и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договор за предоставяне на услуги, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение.

4.     Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от JOBS.KRIBVR.COM 

Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

4.1.      да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за поверителност по отношение на въпросните данни. Може да поискате от JOBS.KRIBVR.COM информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление със съдържанието, посочено в чл. 29 ЗЗЛД;

4.2.да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят, или обработването им не отговаря на изискванията на ЗЗЛД;

4.3. да възразите пред JOBS.KRIBVR.COM по всяко време срещу обработването на личните Ви данни:

 • при наличие на законово основание за това;
 • за целите на директния маркетинг.

4.4. да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие, а именно при обработването им за директен маркетинг на услуги на трети лица;

5. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на JOBS.KRIBVR.COM и какви са последиците от това ?

За да осъществите онлайн за участие в курс, обявен на сайта ни, съответно, за да сключим договор с Вас и да Ви предоставим заявените услуги в съответствие с законовите ни задължения, JOBS.KRIBVR.COM се нуждае от определени данни. 

Непредоставянето на следните данни препятства възможността JOBS.KRIBVR.COM да сключи договор за услуги с Вас:

 • три имена,  адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;
 • данни, събирани при плащане, направено към JOBS.KRIBVR.COM, по начина, посочен в Общите условия за онлайн пазаруване на https://jobs.kribvr.com;
 • данни от профила ви за достъп до https://jobs.kribvr.com – потребителско

6. Лични данни за деца

Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро или да получим съгласието на лицето, носеща родителска отговорност за детето.

7. Изменения на Политиката за поверителност

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас.

Бисквитите са информация, съхранена във Вашия браузър (или мобилно приложение). Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в Сайта услуги.

JobsInfo прилага стриктна политика в съответствие с новите изисквания на ЕС.


Изтриване на бисквитите от Вашия браузър
В платформата JobsInfo е предвидена специална функционалност, позволяваща Ви да изтриете всички бисквити от сайта. В случай че желаете да направите това, използвайте този линк: Изтриване на всички бисквити от този браузър

Контрол на бисквитите в браузъра
В случай че желаете, можете да използвате и настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/или забраните получаването на бисквити от конкретен или от всички сайтове. Повече за това можете да научите на aboutcookies.org.