Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

професионално обучение и образование

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Центърът за професионално обучение е учебна структура към "БК Консултинг "ЕООД", регистриран от НАПОО с лицензия № 2020121518 - седалище и адрес на управление в гр. София.

Курсовете за обучение се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.


• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.

ЦПО към "БК Консултинг "ЕООД", е лицензиран за издаването на държавни дипломи за практикуването на професии и предоставя възможност за придобиване на сертификати не само на начинаещи в професията, но и на вече практикуващи съответната специалност.

Центърът издава три типа лицензирани държавни документи по образец на МОН с международна валидност, удостоверяващи проведеното обучение и придобитата квалификация:

- ДЪРЖАВНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по образец 3-37 на МОН с национална валидност – придобиване на част от професия
или
- ДЪРЖАВНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност – придобиване на степен на професионална квалификация
или
- СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ по образец 3-116 на МОН с международна валидност

Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа.