Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

професионално обучение и образование

Център за професионално обучение Партньори КС

Центърът за професионално обучение е учебна структура към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС”, регистриран от НАПОО с лицензия № 200912798 – седалище и адрес на управление в гр. София

Курсовете за обучение се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.


• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.

ЦПО към сдружение Партньори -КС е лицензиран за издаването на държавни дипломи за практикуването на професии и предоставя възможност за придобиване на сертификати не само на начинаещи в професията, но и на вече практикуващи съответната специалност.

Центърът издава два типа лицензирани държавни документи по образец на МОН с международна валидност, удостоверяващи проведеното обучение и придобитата квалификация:

- ДЪРЖАВНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по образец 3-37 на МОН с национална валидност – придобиване на част от професия

- ДЪРЖАВНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност – придобиване на степен на професионална квалификация

Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа.

Курсове за квалификация от Център за професионално обучение Партньори КС