Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

МАШИНЕН ТЕХНИК, Специалност "Машини и системи с ЦПУ"

Дата : 08.04.2019
Дневен
Индивидуална


Изисквания за входящо минимално образователно равнище за лица, навършили 16 г. – придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно образование.

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

Описаниенапрофесията

Машинният техник изпълнява дейности, свързани с проектиране, конструиране, експлоатация, поддръжка и ремонт на машини, механични инсталации и съоръжения. Машинният техник изработва схеми, чертежи на детайли, сглобени единици. Проектира и конструира детайли. Изработва технологии за тяхното производство.  Използва техническа литература и съвременни софтуерни продукти за якостно пресмятане и конструиране. Машинният техник изработва детайли на металорежещи машини с точност и качество по зададен чертеж. Поддържа и контролира ефективната експлоатация на машини, механични инсталации и съоръжения в различни сфери на промишленото производство: химическата, хранително-вкусовата, дървообработващата, текстилната, шевната, обувната и добивната промишленост, в металургията, в хидро -и пневмотехниката и строителството. Машиннияттехникорганизираиизпълнявасвоевремененремонтнавидоветеоборудване, инсталации, комуникации, установки, машини и приспособления.

Възможности за продължаване на професионалното обучение

След придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Машинен техник"  обучаваният може да продължи обучението си по друга специалност от професията или по друга професия от професионално направление "Машиностроене, металообработване и металургия", при което част от единиците резултати от ученето по общата професионална подготовка и по отрасловата професионална подготовка се зачитат.

Възможности за професионална реализация

Лицата с трета степен на професионална квалификация по професията "Машинен техник" могат да постъпват на работа на следните длъжности: 3115-3004 Техник, механик, 3115-3013 Техник-механик, инструменти, 3115-3021 Техник-механик, автоматизация, 3115-3022 Техник-механик, автоматизация на производството, 3115-3023 Техник-механик, апретурно, багрилно и плетачно производство, 3115-3024 Техник-механик, други отрасли на леката промишленост, 3115-3026 Техник-механик, кожено-галантерийно производство, 3115-3027 Техник-механик, мебелно производство, 3115-3028 Техник-механик, обувно производство, 3115-3029 Техник-механик, предачно производство, 3115-3030 Техник-механик, тъкачно производство, 3115-3031 Техник-механик, химическа промишленост, 3115-3032 Техник-механик, хранително-вкусова промишленост, 3115-3033 Техник-механик, шивашко производство, 3115-3042 Техник-механик, дискретни производства, 3115-3047 Техник-механик, технолог(студена обработка), 3115-3048 Техник-механик, технолог(топла обработка), 3115-3049 Техник-механик, технолог(уредостроене), 3115-3050 Техник-механик, хидро –и пневмотехника, 3115-3053 Техник-механик, роботостроене, 3115-3054 Техник-механик, монтаж на промишлени съоръжения и машини, 3118-3010 Чертожник, машини и инструменти и др. Съществува възможност и за постъпване на работа на длъжности, които изискват по-ниска степен на професионална квалификация: 7233-2009 Механик, промишлено оборудване, 7233-2026 Монтьор, промишлено оборудване, 7233-2032 Шлосер-монтьор, 7233-2031 Монтьор, ремонт на машини и оборудване, 7233-2010 Механошлосер, 7223-3003 Настройчик на металообработващи машини, 7223-1015 Стругар, 7223-2041 Фрезист и др.