Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

МОНТЬОР ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, Специалности: "Автотранспортна техника" и "Пътностроителна техника"Контакти


Към датата на подаване на заявлението


Притежаваните от мен знания, умения и компетентности са придобити чрез:

(отбележете верните)


Притежаваните от мен знания, умения и компетентности до сега съм прилагал/а:

(отбележете верните)


Прилагам (прикачвам) заверени от мен копия от документи за участие в курсове за професионално обучение, за трудов стаж, опит, постижения в областта на посочените професионални знания, умения и компетентности (удостоверения, свидетелства, служебни бележки, др.) прикачване на сканирани документи (файлове):

При необходимост ще представя допълнителна информация във връзка с валидиране на заявената от мен професионална квалификация.


Откажи