Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

МОНТЬОР ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, Специалности: "Автотранспортна техника" и "Пътностроителна техника"

Дата : 08.04.2019
Дневен
Самостоятелна


Входящото минимално образователно равнище – завършен клас от средното образование или завършено средно образование при срок на обучението 1 година (рамкова програма Б) или завършено основно образование при срок на обучението 4 години (рамкова програма В).

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит

За обучение по професията „Монтьор на транспортна техника" с придобиване на втора степен на професионална квалификация не се изисква кандидатите да притежават по-ниска степен на професионална квалификация или професионален опит.

За лица с професионален опит по професията може да се организира надграждащо обучение. Съдържанието на обучението се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от ученето, описани в Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професията.

Описание на професията

Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Монтьор на транспортна техника" може да: работи с техническа, конструктивна и технологична документация; извършва демонтаж, монтаж, центровки и регулировки; извършва диагностика и контрол на техническото състояние на механизми, системи и агрегати на автотранспортна и пътностроителна техника; извършва дейности при техническото

обслужване, ремонта и безопасната експлоатация на автотранспортна и пътностроителна техника, като използва ефективно конструкционно -ремонтни и експлоатационни материали; оценява качеството на извършваната работа.

Монтьорът има възможност да работи във всички предприятия и фирми с предмет на дейност продажба, ремонт и експлоатация на автотранспортна и пътностроителна техника.

Възможности за продължаване на професионалното обучение

След придобиване на втора степен на професионална квалификация по специалност от професията „Монтьор на транспортна техника" обучаваният може да продължи обучението си по професия „Техник на транспортна техника" за придобиване на трета степен на професионална квалификация от същата специалност или по друга специалност, като обучението му по общата задължителна професионална, отрасловата и част от специфичната за професията задължителна професионална подготовка се зачита.

Възможности за професионална реализация

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Монтьор на транспортна техника" могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от единични групи:

7231 Механици и монтьори на моторни превозни средства,

7233 Механици и монтьори на промишлени и селскостопански машини и оборудване,

8341 Оператори на подвижни съоръжения в селското и горското стопанство, както и други длъжности.