Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, Специалност "Автотранспортна или Пътно-строителна техника"

Дата : 08.04.2019
Дневен
Самостоятелна


За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Техник по транспортна техника" входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16години, е завършено основно образование.

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит

За обучение по професията "Техник по транспортна техника" с придобиване на трета степен на професионална квалификация не се изисква кандидатите да притежават по-ниска степен на професионална квалификация или професионален опит.

За лица, завършили обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Монтьор по транспортна техника", както и за лица с професионален опит по професията "Техник по транспортна техника", се организира надграждащо обучение.

Описание на професията

Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)

Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията "Техник по транспортна техника" трябва да може да организира, контролира и извършва демонтаж, монтаж, центровки и регулировки; диагностика, техническо обслужване, ремонт и безопасна експлоатация на автотранспортна и пътностроителна техника.

Възможности за продължаване на професионалното обучение

Придобилият трета степен на професионална квалификация по специалност от професията "Техник по транспортна техника" може да се обучава по друга специалност, като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления и единна за професиите от професионално направление "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства", както и част от специфичната за професията подготовка, се зачита.

Възможности за професионална реализация

Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията "Техник по транспортна техника", могат да заемат длъжностите 3115-3003 Техник-механик; 3115-3004 Техник-механик, автомобили и кари; 3115-3007 Техник-механик, двигатели; 3115-3008 Техник-механик, двигатели с вътрешно горене; 3115-3009 Техник-механик, дизелови двигатели; 3115-3014 Техник-механик, механизация на горското стопанство; 3115-3044 Техник-механик,експлоатация на автомобилния транспорт; 3115-3054 Техник, механизация на селското стопанство; 3118-3001 Чертожник; 3118-3011 Чертожник, механика; 3118-3015 Чертожник,техника; 3119-3001 Завеждащ учебна работилница; 3119-3002 Конструктор, професионално обучение; 3119-3014 Техник складово обзавеждане; 3119-3031 Технолог, професионално обучение; 3152-3003 Инспектор (асистент), качество; 3152-3004 Инспектор, качеството на производствените процеси; 3152-3007 Инспектор, здраве и безопасност при работа; 3152-3008Инспектор, технически стандарти; 3152-3011 Анализатор/контрольор, качество; 3152-3012Инспектор, технически надзор; 3152-3013 Инспектор, трудови злополуки; 3159-3002 Инспектор, безопасност на автомобилния транспорт; 3159-3007 Ревизор, безопасността на движението; 3159-3017 Инспектор технически надзор; 3340-2020 Майстор, учебно производство; 4191-2006Завеждащ техническа служба; 4191-2012 Технически изпълнител (офис); 4191-2012 Технически организатор (офис); 4191-2012 Технически сътрудник (офис); 4222-2003 Информатор, приемна; 5162-3005 Младши автоконтрольор; 5220-2005 Продавач-консултант; 5220-2002 Обслужващ,бензиностанция/газостанция; 6141-1006 Извозвач, дървен материал; 7231 Механици и монтьори на транспортни средства; 7233 Механици и монтьори на промишлени и селскостопански машини и оборудване; 8322 Шофьори на леки автомобили, таксита и покрити коли (фургони); 8324Шофьори на тежкотоварни автомобили; 8331 Водачи и оператори на транспортни машини в селското и горското стопанство; 8332 Водачи и оператори на земекопни, пътно-строителни и други подобни машини; 8333 Кранисти, оператори на повдигащи машини и сродни на тях работници; 8334 Водачи и оператори на открити товарни платформи с повдигащи устройства и други ….

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място

Враца

обл. Враца