Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

ТЕХНИК ПО ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, Специалност "Подемно - транспортна техника"

Дата : 08.04.2019
Дневен
Самостоятелна


За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Техник по подемно-транспортна техника“ входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършено основно образование.

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит

За обучение по професията „Техник по подемно-транспортна техника“ с придобиване на трета степен на професионална квалификация не се изисква кандидатите да притежават по-ниска професионална квалификация или професионален опит. Ако за обучение по професията „Техник по подемно-транспортна техника“ с придобиване на трета степенна професионална квалификация кандидатстват лица, завършили обучение за придобиване на професионална квалификация по професия от професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“ с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация, обучението им се зачита и се организира надграждащо обучение.

Описание на професията

Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.). Техникът по подемно-транспортна техника извършва, организира и контролира техническото обслужване и ремонта на подемно-транспортна техника (ПТТ), транспортира и експлоатира (работи с) тази техника в зависимост от притежаваните правоспособности. Техникът по подемно-транспортна техника спазва инструкциите за техническо обслужване и ремонт на подемно-транспортна техника, като контролира качественото извършване на посочените операции, чрез което гарантира нейната продължителна и безопасна експлоатация.

Обучението по различните специалности от професията „Техник по подемно-транспортна техника“ включва и подготовка за придобиване на правоспособности за управление на различна подемно-транспортна техника (в зависимост от желанието на обучаваните), както следва:

Специалност 5250501 „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства“ за:

> машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита –II степен, за кранове с товароподемност до 16 тона;

> машинист на подвижни работни площадки;

> работа с електрокари и мотокари в предприятията.

Специалност 5250502 „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”:

> машинист на мостови и козлови кранове –II степен, за кранове с товароподемност до 40 тона;

> машинист на кулокранове –II степен, за кранове с товарен момент до 160 тонметра.

Възможности за продължаване на професионалното обучение

Лице, придобило трета степен на професионална квалификация по дадена специалност от професията „Техник по подемно-транспортна техника“, може да се обучава по друга специалност от същата професия, като се зачитат резултатите от обучението му по общата задължителна общообразователна подготовка –единна за всички професионални направления, по отрасловата задължителна професионална подготовка –единна за всички професии от професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“, и по специфичната за професията „Техник по подемно-транспортна техника“ задължителна професионална подготовка.

Лице, придобило трета степен на професионална квалификация по дадена специалност от професия „Техник по подемно-транспортна техника“, може да се обучава по същата специалност от друга професия на професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“, като се зачитат резултатите от обучението му по общата задължителна общообразователна подготовка –единна за всички професионални направления, и по отрасловата задължителна професионална подготовка –единна за всички професии от това професионално направление.

Притежаващите правоспособност за управление на определен вид и степен товароподемни кранове могат да продължат обучението си за придобиване правоспособност за управление на друг вид товароподемен кран и по-висока степен по съкратени програми съобразно изискванията на Наредба No 1 за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки.

Възможности за професионална реализация

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Техник по подемно-транспортна техника“, могат да заемат длъжностите 7231-2002 Техник-механик, автомобили и кари; 7231-3001 Автомеханик; 7231-2006 Механик, гараж за транспортни средства; 231-2002 Автомонтьор; 7231-2007 Монтьор, двигатели на МПС; 8331-2011 Шофьор, автокран; 3115-3004 Техник-механик, автомобили и кари; 8333-2002 Кранист; 8333-2003 Кранист (подвижен); 8334-2003 Водач, електрокар; 8334-2004 Водач, мотокар; 8334-2001 Водач (оператор), открита платформа с повдигащо устройство; 8333-2006 Машинист, автовишка; 7233-2028 Монтьор, промишлено оборудване; 7233-2034 Монтьор, ремонт на машини и оборудване; 8333-2015 Оператор-мост, както и други длъжности ….

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място

Враца

обл. Враца