Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

ПОМОЩНИК ПЪТЕН СТРОИТЕЛ, Специалност "Пътища, магистрали и съоръжения"

Дата : 08.04.2019
Дневен
Самостоятелна


За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията "Помощник пътен строител" входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е начален етап на основното образование или завършен курс за ограмотяване по ЗНЗ.

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит

За обучение по професията "Помощник пътен строител" с придобиване на първа степенна професионална квалификация не се изисква кандидатите да притежават предишна професионална квалификация или професионален опит.

За обучение по професията "Помощник пътен строител" с придобиване на първа степенна професионална квалификация на лица с професионален опит по тази професия се организира надграждащо обучение.

Описание на професията

Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.). Помощник пътният строител участва в изграждането, поддържането и ремонта на: земно легло и пътни настилки; земно легло, баластова призма и горно строене на жп линии; отводнителни съоръжения към пътища и жп линии, както и на водостоци, мостове и други транспортни съоръжения, като извършва помощни работи съвместно с по-квалифицирани работници, спазва здравословните и безопасни условия на труд и опазва околната среда.Изгражда и монтира водещи ивици и тротоарни настилки. Полага хоризонтална маркировка и монтира вертикална сигнализация. Извършва дейности, свързани със създаване и поддържане на пътни принадлежности и крайпътно обзавеждане. В своята дейност помощник пътният строител използва различни инструменти и оборудване за извършване на изкопни работи, приготвяне на строителни смеси и разтвори,изграждане на пътни настилки, баластова призма, полагане на траверси и релси на жп линия,изграждане на отводнителни съоръжения и др., както и различни лични предпазни средства.Извлича информация от техническа документация - чертежи, схеми, технологични карти; съставя нарядни бланки и др. Помощник пътният строител отговаря за: качеството на своята работа; ефективното използване на материали и инструменти; собствената си безопасност и тази на хората, с които работи; спазването на правила и срокове за извършване на дадена работа.

Възможности за продължаване на професионалното обучение

След придобиване на първа степен на професионална квалификация обучаваният може да продължи обучението си по друга специалност от професията "Помощник пътен строител"или по друга професия с възможност за придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация, като обучението му по задължителната професионална подготовка - единна за всички направления и единна за професиите от професионално направление "Строителство", се зачита.

 Възможности за професионална реализация

Лицата, придобили първа степен на професионална квалификация по професията "Помощник пътен строител", могат да заемат длъжностите 9312-0002 Земекопач, 9312-0005 Работник,поддръжка на пътища, 9312-0008 Работник,поддръжка, 9312-0009 Работник, поддръжка на железния път и съоръжения, 9312-0012 Работник-копач, канали и изкопи, 9312-0003 Работник,строителство, както и други …..

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място

Враца

обл. Враца