Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК, Специалност "Строителство и архитектура"

Дата : 07.04.2019
Дневен
Самостоятелна


За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Строителен техник" входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършено основно образование.

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит

За обучение по професията "Строителен техник" с придобиване на трета степен на професионална квалификация не се изисква кандидатите да притежават по-ниска степен на професионална квалификация или професионален опит.

За лица с професионален опит по професията се организира надграждащо обучение. Съдържанието на обучението се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от ученето, за придобиване на квалификация по професията.

Описание на професията

Строителният техник може да организира и да ръководи изпълнението на подготвителните дейности на строителната площадка, на отделните видове строително-монтажниработи (СМР) за груб строеж (земни, кофражни, армировъчни, бетонови, зидарски, покривни), за довършителни работи (мазилки, шпакловки, замазки, облицовки, настилки, бояджийски, тенекеджийски). Той упражнява контрол, измерва и оценява дейността на строителните работници. Строителният техник може да съставя техническа документация, като участва в разработването на оферти, тръжни документи и др., подготвя обекта за предаване на инвеститорите. Ползва програмни продукти за изготвяне на инвестиционни проекти под ръководството на архитекти и строителни инженери. Строителният техник организира: заготовката и монтажа на сглобяеми стоманобетонови, дървени и пластмасови конструкции, изграждането и контрола на експлоатацията на водоснабдителни и канализационни системи в малки населени места, на водопроводни и канализационни мрежи в сгради, изпълнението на пътни и железопътни работи, изграждането и ремонта на отводнителни пътни съоръжения - дренажи, канавки, участва при: изграждането, поддържането и ремонта на водостоци, мостове и други съоръжения, изграждането и контрола на експлоатацията на хидромелиоративни системи и хидротехнически съоръжения.

Възможности за продължаване на професионалното обучение

Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията "Строителен техник" може да се обучава по друга специалност от тази професия или да продължи обучението си по професията "Геодезист" от професионално направление "Архитектура, урбанизъм и геодезия" - трета степен на професионална квалификация, като обучението по общата, отрасловата, както и по част от специфичната по професията задължителна професионална подготовка се зачита.

Възможности за професионална реализация

Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията "Строителен техник", могат да заемат длъжностите 3112 Строителен техник, 3112-3001 Техник, водно строителство, 3112-3004 Техник, гражданско строителство (конструктор), 3112-3005 Техник,гражданско строителство (хидравлик), 3112-3007 Техник, инвеститорски контрол, 3112-3009Техник, строителство и архитектура, 3112-3010 Техник, строителство на метрополитен, 3112-3011 Техник, транспортно строителство, 3118 Чертожници, 3118-3002 Чертожник,архитектура, 3118-3005 Чертожник, гражданско строителство, 3118-3014 Чертожник,промишлено строителство, 1223 Ръководители на производствени и оперативни звена в строителството и проектирането, 1223-3006 Технически ръководител, 3413 Агенти по имоти, 3413-3001 Агент, недвижими имоти, 3413-3002 Брокер, недвижими имоти, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място