Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

ПОМОЩНИК В СТРОИТЕЛСТВОТО, Специалност "Основни и довършителни работи"

Дата : 08.04.2019
Дневен
Самостоятелна


За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията "Помощник в строителството" входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е начален етап на основното образование или завършен курс за ограмотяване.

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит

За обучение по професията "Помощник в строителството" с придобиване на първа степенна професионална квалификация не се изисква кандидатите да притежават предишна професионална квалификация или професионален опит.

За обучение по професията "Помощник в строителството" с придобиване на първа степенна професионална квалификация на лица с професионален опит по тази професия се организира надграждащо обучение за усвояване на компетенциите, които лицето непритежава.

Описание на професията

Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.) Помощникът в строителството с първа степен на професионална квалификация извършва трудови дейности, които изискват използване на ръчен труд, много често съпроводени със значителни физически усилия. Помощникът в строителството подпомага строителните дейности, като: - товари, разтоварва и пренася строителни материали, инструменти и оборудване; - изкопава и подравнява изкопи, като предимно използва ръчни инструменти; - разбива, кърти бетон, камъни и други материали;- подпомага издигането, сглобяването и разглобяването на скелета и други строителни конструкции; - смесва, насипва и разстила бетонови и други строителни смеси; - използва ръчни колички за събиране и изнасяне на строителните отпадъци от строителната площадка; - почиства строителната площадка и я подготвя за извършване на други строителни дейности; - почиства инструменти и инвентар; - почиства участъци от строителната площадка; - товари, разтоварва и пренася строителни материали и изделия, инструменти и оборудване, инвентар, строителни отпадъци и др. в рамките на строителната площадка; - приготвя различни видове бетонна смес и строителни разтвори;- участва в извършването на основни строителни дейности.

Възможности за продължаване на професионалното обучение

Придобилият първа степен на професионална квалификация по професията "Помощник в строителството" може да продължи обучението си за повишаване на квалификацията си по професии от професионално направление "Строителство", ако отговаря на изискванията за минимално входящо образователно равнище. Обучението по част от задължителната професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Строителство", се зачита.

Възможности за професионална реализация

Лицата, придобили първа степен на професионална квалификация по професията "Помощник в строителството", могат да заемат длъжностите 9313-0001 Общ работник, поддържане на сгради,9313-0002 Общ работник, строителство на сгради, 9312-0001 Варогасач, 9312-0002 Земекопач, 9312-0003 Работник, строителството, 9312-0004 Работник, водни кладенци, 9312-0005 Работник,сонди, 9312-0006 Работник, поддръжка на пътища, 9312-0007 Работник, поддръжка на язовири, 9312-0008 Работник, поддръжка, 9312-0009 Работник, поддържане на железния път и съоръжения, 9312-0010 Работник, проучвателни и земемерни работи, 9312-0012 Работник-копач,канали и изкопи, 9312-0013 Ринач-копач, както и други длъжности ….

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място

Дневен
Самостоятелна

ШЛОСЕР, Специалност "Шлосерство"

Организация: ЦПО към Медико Инженеринг ООД Дата: 08.04.2019

Враца

обл. Враца

Враца

обл. Враца