Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

ШЛОСЕР, Специалност "Шлосерство"

Дата : 08.04.2019
Дневен
Самостоятелна


За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията "Шлосер" входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на ЗНЗ

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит

За обучение по професията "Шлосер" с придобиване на първа степен на професионална квалификация не се изисква кандидатите да притежават предишна професионална квалификация или професионален опит.

За обучение по професията "Шлосер" с придобиване на първа степен на професионална квалификация на лица с професионален опит по тази професия може да се организира надграждащо обучение за усвояване на компетенциите, които лицето непритежава.

Описание на професията

Шлосерът извършва подготовка на работното място, машините, съоръженията и инструментите за работа; разчита и ползва техническа документация, включително от електронни източници. В случаите, когато е необходимо, той се консултира с прекия си ръководител. В своята дейност той разчертава, оразмерява и изработва детайли с неголяма сложност и конфигурация, като спазва определената последователност на работа. Шлосерът обработва ръчно или машинно лентов, прътов, листов, тръбен материал,включително изделия, получени чрез отливане, изковаване, щамповане, щанцоване и други начини на получаване на заготовките, изправя, изпилява, притрива, реже, изсича, огъва, нитова,споява, заварява, шаброва, разпилява, пасва (нагажда), пробива, райберова, зенкерова и зенковаотвори, нарязва резби, изпилява профили, полира равнинни, ротационни и сферични повърхнини. Шлосерът работи на универсални металорежещи машини и ползва различни уреди, приспособления и инструменти. Демонтира и монтира инструменти за заточване, ремонт, текущ контрол и обслужване на производствения цикъл; изработва шлосерската част на калибри,шаблони и точни измерватели уреди; измерва и отчита размери и грапавости на повърхнини.

Възможности за продължаване на професионалното обучение

Придобилите квалификация по професията "Шлосер" - първа степен на професионална квалификация, които отговарят на изискванията за входящо образователно равнище, могат да продължат обучението си за придобиване на: - първа степен на професионална квалификация по професиите "Стругар", "Заварчик"или по друга професия от професионалното направление, като част от задължителната професионална подготовка, обща за тези професии, се зачита; - втора степен на професионална квалификация по професиите "Машинен монтьор", "Машинен оператор" или по друга професия, като част от задължителната професионална подготовка, обща за тези професии, се зачита; - трета степен на професионална квалификация по професията "Машинен техник" или по друга професия, като част от задължителната професионална подготовка, обща за тези професии, се зачита.

Възможности за професионална реализация

Лицата, придобили първа степен на професионална квалификация по професията "Шлосер", могат да заемат длъжностите от НКПД:

7214-2002 Занитвач, 7214-2007 Монтажник,метални конструкции,7214-2008 Подготвител, метални конструкции,7222-3001 Инструменталчик, 7224-1007 Точилар, 7224-2008 Шлифовчик, инструменти, 7224-2009 Шлифовчик, машинни инструменти, 7224-2010 Шлифовчик, метал, 7224-1011 Шмиргелист, 8211-2011 Машинен оператор, производство на инструменти, както и други длъжности.

Обучаваният по професията "Шлосер" може да се яви на изпити за придобиване на правоспособност по заваряване в съответствие с Наредба №7

от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряван.

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място

Дневен
Вечерен
Самостоятелна
Валидиране

ЗАВАРЧИК, Специалност "Заваряване"

Организация: ЦПО към Медико Инженеринг ООД Дата: 08.04.2019

Враца

обл. Враца