Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

МАШИНЕН МОНТЬОР, Специалности: "Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост" и "Машини и съоръжения в металургията"

Дата : 07.04.2019
Дневен
Самостоятелна


Входящото минимално образователно равнище -завършен клас на средното образование или завършено средно образование при срок на обучението 1 година (рамкова програма Б), завършено основно образование (рамкова програма Е).

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит

За обучение по професията "Машинен монтьор" с придобиване на втора степен на професионална квалификация не се изисква предишна професионална квалификация или професионален опит по други сродни професии.

За лица с професионален опит по тази професия е необходимо надграждащо обучение, включващо усвояване на компетенции, които кандидатът за обучение не притежава до този момент. Съдържанието на обучението се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от ученето, описани в държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по съответните професии.

Описание на професията

Машинният монтьор изпълнява шлосерски операции и извършва монтаж, демонтаж и ремонт на различни видове съединения, възли, механизми, машини и съоръжения. Машинният монтьор разчита техническа документация, включваща конструктивни чертежи за сглобяваното изделие, спецификация на детайлите, участващи в конструкцията, паспорти на изделия, технически и експлоатационни изисквания, технологични карти и схеми за сглобяване. Избира и работи с подходящите за изпълнение на трудовата задача шлосерски, монтьорски и измервателни инструменти, уреди и приспособления. Развива и завива винтови съединения, извършва монтаж и демонтаж на машини, линии и съоръжения в производствените участъци, сглобява и разглобява съединения. Прави измервания с линеен или ъглов нониус, микрометрични, лостово-механични и др.; специални, високопроизводителни и автоматични измервателни уреди, уреди с висока степен на точност, както и електронни измервателни и диагностични уреди в съответствие с особеностите на машините и съоръженията.

Възможности за продължаване на професионалното обучение

След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Машинен монтьор" обучаваният има право да продължи обучението си по професия "Машинен техник" за придобиване на трета степен на професионална квалификация.

Възможности за професионална реализация

Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията "Машинен монтьор", могат да постъпват на работа на следните длъжности от НКПД:

7233-2022 Монтьор, металообработващи машини,

7233-2021 Монтьор, машинни инструменти,

7233-2026 Монтьор, промишлено оборудване,

7233-2029 Монтьор, хидроенергийно оборудване,

7233-2026 Монтьор, промишлено оборудване,

7233-2014 Монтьор, дървообработващи машини,

7233-2030 Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване,

7233-2027 Монтьор, текстилно оборудване,

7233-2023 Монтьор, минни съоръжения,

както и други, допълнени при актуализирането на НКПД.

Машинният монтьор може да работи като монтьор на възли, механизми, машини и съоръжения за студена обработка на металите, в металургията, в хранително-вкусовата промишленост, в шевната и обувната, в дървообработващата, в химическата, в текстилната и в минната промишленост и сондиране, в специалното машиностроене и за производство на строителни материали.

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място

Дневен
Самостоятелна

ШЛОСЕР, Специалност "Шлосерство"

Организация: ЦПО към Медико Инженеринг ООД Дата: 08.04.2019

Враца

обл. Враца
Дневен
Вечерен
Самостоятелна
Валидиране

ЗАВАРЧИК, Специалност "Заваряване"

Организация: ЦПО към Медико Инженеринг ООД Дата: 08.04.2019

Враца

обл. Враца