Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК, Специалности: "Стоманобетонни, Метални конструкции; Сухо строителство; Дограма; Изолации"

Дата : 08.04.2019
Дневен
Индивидуална


Изисква се завършен клас от средното образование или завършено средно образование при срок на обучението 1 година (рамкова програма Б) или завършено основно образование при срок на обучението 4 години (рамкова програма В)

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит

За обучение по професията "Строител-монтажник" с придобиване на втора степен на професионална квалификация не се изисква кандидатите да притежават по-ниска степен на професионална квалификация или професионален опит.

За лица, завършили обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията "Помощник в строителството" и по други професии от професионално направление "Строителство", както и за лица с професионален опит по професията, се организира надграждащо обучение. Съдържанието на обучението се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от ученето.

Описание на професията

Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията "Строител-монтажник" може да извършва подготвителни работи на строежа, монтира конструкциите на сградите и съоръженията от сглобяеми стоманобетонни елементи и метални конструкции. Участва при извършване на довършителни работи, като изпълнява преградни стени, окачени тавани, предстенни обшивки и облицовки, сухи подове и монтира различни видове дограма. Изпълнява вътрешни и външни, хидро-, топло-и пароизолации. Изпълнява дейности по енергийно саниране на ограждащите елементи на сградите: изолации на стени, на покриви, открити подове и подове над неотопляеми пространства.

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Строител-монтажник" могат да извършват дейности по заваряване при спазване на изискванията на Наредба No 7 за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване.

Възможности за продължаване на професионалното обучение

След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Строител-монтажник" обучаваният може да се обучава по друга специалност от тази професия или по друга професия с възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация, като обучението му по задължителната професионална подготовка -единна за всички направления и единна за професиите от професионално направление "Строителство", се зачита.

Възможности за професионална реализация

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "строител-монтажник" могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от група 712 "Строители на сгради и сродни на тях", от единична група 7134 "Работници по изолации", единична група 7135 "Работници по стъклопоставяне", единична група 7214 "Изготвители и монтажници на метални конструкции", както и други длъжности …

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място

Враца

обл. Враца