Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК Специалност "Строителство и архитектура"

Дата : 08.03.2019
Дуално


Строителния техник изпълнява технически задачи, свързани с изграждане, поддържане и ремонт на сгради и строителни съоръжения. Той организира, ръководи и контролира строително-монтажни работи в световен мащаб.

Професионална гимназия "Димитраки Хаджитошин"

Описание

Професионална гимназия "Димитраки Хаджитошин", гр. Враца гарантира адаптация  към динамичните потребности от кадри. Професията "Строителен техник" се изучава 5 години в дуална система на обучение. Учащите се обучават в реална работна среда, като едновременно с теорията, се придобиват и практически умения. Учениците получават възнаграждения на базата на сключени трудови договори и имат възможност да започнат веднага след завършване на средното си образование работа, като обучението им в релана работна среда се зачита за трудов стаж.

Описание на професията

Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията натруд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени взаконови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.) Строителният техник може да организира и да ръководи изпълнението наподготвителните дейности на строителната площадка, на отделните видове строително-монтажниработи (СМР) за груб строеж (земни, кофражни, армировъчни, бетонови, зидарски, покривни), задовършителни работи (мазилки, шпакловки, замазки, облицовки, настилки, бояджийски, тенекеджийски).

Той упражнява контрол, измерва и оценява дейността на строителните работници.Строителният техник може да съставя техническа документация, като участва вразработването на оферти, тръжни документи и др., подготвя обекта за предаване наинвеститорите.

Възможности за професионална реализация

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Строителентехник", могат да заемат длъжностите 3112 Строителен техник, 3112-3001 Техник, водностроителство, 3112-3004 Техник, гражданско строителство (конструктор), 3112-3005 Техник,гражданско строителство (хидравлик), 3112-3007 Техник, инвеститорски контрол, 3112-3009 Техник, строителство и архитектура, 3112-3010 Техник, строителство на метрополитен,3112-3011 Техник, транспортно строителство, 3118 Чертожници, 3118-3002 Чертожник,архитектура, 3118-3005 Чертожник, гражданско строителство,3118-3014 Чертожник,промишлено строителство, 1223 Ръководители на производствени и оперативни звена встроителството и проектирането, 1223-3006 Технически ръководител и др.

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място

Враца

обл. Враца