Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, Специалности: "Електрообзавеждане"; "Електрически инсталации"; "Електрически машини"; "Електроенергетика" и "Електродомакинска техника"

Дата : 08.04.2019
Дневен
Самостоятелна


За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Електротехник" входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършено основно образование.

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит

За обучение по професията "Електротехник" с придобиване на трета степен на професионална квалификация не се изисква кандидатите да притежават по-ниска степен на професионална квалификация или професионален опит.

За лица, завършили обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Електромонтьор", както и за лица с професионален опит по професията "Електротехник", се организира надграждащо обучение. Съдържанието на това обучение се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от обучението.

Описание на професията

Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)

Електротехникът може да извършва дейности по изработка, монтаж, демонтаж, диагностика, ремонт и изпитване на различно електротехническо оборудване.

Електротехникът има възможност да работи в държавни предприятия, общински и частни фирми с дейност в областта на електротехниката и енергетиката. Той трябва да може да: извършва измерване на електрически и неелектрически величини, проследява електрически вериги и лесно да се ориентира в електрически схеми, взема решения относно работоспособността на електрическите съоръжения и оборудването, извършва шлосерски и електромонтажни дейности,прилага стриктно методиките за изработване, монтаж, техническо поддържане, демонтаж и ремонт на електрически машини, апарати и съоръжения, спазва нормативните изисквания за експлоатация и техника на безопасност, поставя и разпределя задачи и контролира изпълнението им, работи с клиенти, ръководи екип.Увеличават се възможностите за използване на интернет пространството -ползване на информация, запознаване с новости, поставяне и отчитане на производствени задачи и упражняване на контрол върху работата на съоръженията. Актуална в близко бъдеще за специалност "Енергетика" ще е работата без изключване на електрическото напрежение, което изисква използване на екранирано облекло и спазване на строго определена методика на работа.

За да може да изпълнява необходимите трудови дейности, лицето, придобило трета степен на професионална квалификация по професията "Електротехник", трябва да притежава квалификационна група по техника на безопасност.

Възможности за продължаване на професионалното обучение

След придобиване на трета степен на професионална квалификация по дадена специалност обучаваният може да се обучава по друга специалност от професията "Електротехник", като обучението по общата задължителна професионална подготовка и отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита за всички специалности от професионално направление "Електротехника и енергетика".

Възможности за професионална реализация

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Електротехник" могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от единична група 3113 "Електротехници", както и други длъжности …

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място

Враца

обл. Враца

Враца

обл. Враца

Враца

обл. Враца