Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ, Специалност "Топлоенергетика"

Дата : 08.04.2019
Дневен
Самостоятелна
Валидиране


За обучение по професията "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" с придобиване на втора степен на професионална квалификация от кандидатите не се изисква входящо квалификационно равнище или професионален опит.

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

На кандидат за обучение, който няма придобита степен на професионална квалификация, но притежава професионален опит по професията "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", след проверка компетенциите се признават и се организира надграждащо обучение. Съдържанието на това обучение се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от ученето, описани в Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по съответната професия.

Описание на професията

Работата на монтьора включва дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия, и изисква познаване на организацията на труда, на използваните материали и инструменти, предназначението на крайния продукт и технологията на производствения процес. Монтьорът изработва елементи на инсталации и съоръжения, сглобява и разглобява съоръжения от готови възли, извършва монтаж и демонтаж на съоръжения, инсталации и мрежи, участва при тестване на съоръжения и инсталации и извършва профилактика (поддържане и ремонт) на съоръжения и инсталации, като ползва необходимите машини, инструменти и подемно-транспортна техника. Работи с техническа документация и приложен софтуер.

Възможности за продължаване на професионалното обучение

Лице, придобило втора степен на професионална квалификация по дадена специалност, може да се обучава по друга специалност от професията "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка -единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка -единна за всички професии от професионално направление "Електротехника и енергетика", както и част от специфичната за професията задължителна професионална подготовка, се зачита.

Лице, придобило втора степен на професионална квалификация по професията "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", може да се обучава по друга професия от професионално направление "Електротехника и енергетика", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка -единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита.

Лице, придобило втора степен на професионална квалификация по професията "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", може да продължи обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Техник на енергийни съоръжения и инсталации".

Възможности за професионална реализация

Придобилите втора степен на квалификация по професията "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" могат да постъпват на работа на длъжности (професии) 7124-2007 Работник, ремонт на топлинна изолация, 7233-2004 Котляр, ремонт на енергийни агрегати и съоръжения, 7233-2009 Механик, промишлено оборудване, 7233-2011 Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване, 7233-2030 Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване. Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", могат дазаемат длъжности 3115 "Машинни техници" в случаите, когато фирмата предоставя възможности на лицата да повишават квалификацията си.

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място

Враца

обл. Враца