Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

Пътен строител, Специалност: "Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях"

Дата : 02.04.2019
Дневен
Дуално


За ученици -завършено основно образование или завършен клас от средното образование при срок на обучението до 4 години (рамкова програма Б) или завършено основно образование при срок на обучението 4 години (рамкова програма В).

Професионална гимназия "Димитраки Хаджитошин"

Описание

Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит

За обучение по професията "Пътен строител" с придобиване на втора степен на професионална квалификация не се изисква кандидатите да притежават по-ниска степен на професионална квалификация или професионален опит.

За лица, завършили професионално обучение по професиите "Помощник пътен строител" и други от професионално направление "Строителство" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, както и за лица с професионален опит по професията, може да се организира надграждащо обучение. Съдържанието на обучението се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от ученето, описани в Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професията.

Описание на професията

Пътният строител участва в изграждането, поддържането и ремонта на: земно легло и пътни настилки; земно легло, баластова призма и горно строене на жп линии; отводнителни съоръжения към пътища и жп линии, както и на водостоци, мостове и други транспортни съоръжения, спазва здравословните и безопасни условия на труд, опазва околната среда. Изгражда и монтира водещи ивици и тротоарни настилки. Полага хоризонтална маркировка и монтира вертикална сигнализация. Извършва дейности, свързани със създаване и поддържане на пътни принадлежности и крайпътно обзавеждане.

Възможности за продължаване на професионалното обучение

След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Пътен строител" обучаваният може да се обучава по друга специалност от тази професия или по друга професия с възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация, като обучението му по задължителната професионална подготовка -единна за всички направления и единна за професиите от професионално направление "Строителство", се зачита.

Възможности за професионална реализация

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Пътен строител" могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от следните единични групи: 7119-2001 Строител, релсови пътища, 7119-2002 Строител, пътища, 7119-2006, Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия, 7119-2009 Асфалтаджия, 7119-2017 Работник, специално фундиране, 7119-2013 Работник, полагане на пътни настилки, 7126-2018 Работник, полагане на дренаж, както и на други длъжности …

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място

Враца

обл. Враца