Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ, Специалност „Оперативно счетоводство”

Дата : 08.04.2019
Дневен
Вечерен
Индивидуална


За обучение по професията "Оперативен счетоводител" с придобиване на трета степен на професионална квалификация не се изисква предишна професионална квалификация или професионален опит по други сродни професии.

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

Ако за обучение по професията "Оперативен счетоводител" с придобиване на трета степен на професионална квалификация кандидатстват лица, завършили обучение за придобиване на професионална квалификация по професиите: "Финансов отчетник", "Митническо и данъчно обслужване" с придобиване на втора степен на професионална квалификация, както и "Касиер" и "Калкулант" с придобиване на първа степен на професионална квалификация, обучението им се организира като надграждащо обучение.

Съдържанието на това обучение се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от ученето, описани в държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по съответните професии.

Възможности за продължаване на професионалното обучение:

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Оперативен счетоводител" могат да се обучават за придобиване на квалификация по професии от област "Стопанско управление и администрация", като обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка по професионално направление "Счетоводство и данъчно облагане" се зачита.

Лицата, придобили професионална квалификация по професията "Оперативен счетоводител", имат възможности за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от професионални гимназии, центрове за професионално обучение, браншови или професионални организации и др.