Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

СТРОИТЕЛ, Специалности: "Кофражи; Армировка; Зидария; Мазилка; Облицовки; Тенекеджийство; Дърводелство; Бояджиски работи"

Дата : 08.04.2019
Дневен
Индивидуална


За обучение по професията "Строител" с придобиване на втора степен на професионална квалификация не се изисква кандидатите да притежават по-ниска професионална квалификация или професионален опит.

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Строител" входящото минимално образователно равнище за  лица, навършили 16 години е -завършен клас от средното образование или завършено средно образование при срок на обучението 1 година (рамкова програма Б) или завършено основно образование при срок на обучението 4 години (рамкова програма В).

За лица, завършили обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професиите "Помощник в строителството", "Помощник пътен строител" и по други професии от професионално направление "Строителство", както и за лица с професионален опит по професията, се организира надграждащо обучение.

Описание на професията

Работниците, придобили квалификация по професията "Строител", се реализират в жилищното строителство, строителството на офис сгради и търговски площи -хипермаркети и търговски центрове, в промишленото строителство, логистични центрове и др. Квалификацията, която притежават, им дава възможност да участват в дейности както при монолитно, така и при сглобяемо строителство. Строителите извършват строително-монтажни работи при груб строеж и довършителни дейности на различни етапи на строителството, а така също ремонт и реновиране на стари сгради и съоръжения; поддръжка на сградния фонд.

Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията "Строител" изгражда конструктивни елементи на сгради и съоръжения, като изпълнява кофражни, армировъчни, бетонови и зидарски работи. Специфични трудови дейности на строителя са дърводелските работи -изработване и монтаж на дограма и покриви, тенекеджийски работи. Той участва в довършителните етапи на строителството, като полага мазилки и шпакловки, прави облицовки и настилки, боядисва и изпълнява тапетни и декоративни работи.

Възможности за продължаване на професионалното обучение

След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Строител" обучаваният може да се обучава по друга специалност от тази професия или по друга професия от професионално направление "Строителство" за придобиване на втора степен на професионална квалификация по избраната специалност, като обучението по общата задължителна професионална подготовка и по отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита.Обучаваният може да продължи обучението си по професия "Строителен техник", специалности "Строителство и архитектура", "Водно строителство", "Транспортно строителство" за придобиване на трета степен на професионална квалификация, като обучението му по общата задължителна професионална подготовка и по отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита.

Възможности за професионална реализация

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Строител" със специалност "Кофражи", могат да постъпват на работа на длъжности (професии) като: 7111 "Строители на жилищни сгради", 7114 "Бетонджии, кофражисти и сродни на тях" ....