Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, Специалност "Социална работа с деца и семейства в риск"

Дата : 08.04.2019
Дневен
Самостоятелна


За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Сътрудник социални дейности" входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 г., е завършено основно образование.

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

Възможности за професионална реализация

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Сътрудник социални дейности" могат да изпълняват определен кръг от задачи в различните сектори на социалната мрежа; да подпомагат работата на социалния работник при проучване на положението на лицата, които са обект на социални помощи и на социални услуги; да подпомагат взаимодействието между институциите при настаняването на деца в семейна среда или близка до нея и настаняването им в подходящи специализирани институции; работят в неправителствени организации по осъществяване социална защита на маргиналните групи лица. Сътрудник социални дейности работи "на терен", т.е. там, където е клиентът му, и там,където има нужда от неговата помощ - в дома, в семейството, в дирекцията за социално подпомагане, в домашния социален патронаж, в социалната институция (заведение) или в другите форми на социално обслужване. Сътрудникът работи и в кабинет (канцелария), където приема клиентите, участва в провеждането на срещи и разговори и където се съхранява необходимата работна документация.

Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията "Сътрудник социални дейности", могат да заемат длъжностите от единична група Приложни специалисти по социални дейности:

 • Стажант-сътрудник, социални дейности,
 • Сътрудник, социален случай,
 • Сътрудник, социален случай (деца),
 • Сътрудник, социален случай(парично подпомагане),
 • Сътрудник, социален случай (подпомагане в натура),
 • Сътрудник, социален случай (семейство),
 • Сътрудник, социални дейности,
 • Сътрудник, социални дейности (лица с аморално поведение),
 • Сътрудник,социални дейности (лица с умствени и психически увреждания),
 • Сътрудник, социални дейности (лица с физически недъзи),
 • Сътрудник, социални дейности (лица, извършили престъпления),
 • Сътрудник, социални дейности (община),
 • Сътрудник,социални дейности (предприятие),
 • Сътрудник, социални дейности (семейно планиране), както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

Възможност за повишаване на професионалната квалификация

Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията "Сътрудник социални дейности" по дадена специалност, могат да се обучават по другата специалност от професията или по друга професия от професионално направление "Социални дейности", като обучението им по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионалното направление, се зачита. В контекста на ученето през целия живот социалният работник (сътрудник) участва в обучения, семинари, конференции съвместно с държавни, общински институции и неправителствени организации.

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място