Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

професионално обучение и образование

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство

ПГТР е иновативно училище. Гимназията обучава кадри с висок професионализъм и отлична реализация в търговията, ресторантьорството, месопреработвателната, млекопреработвателната, хлебната и сладкарската индустрии.

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство в гр. Враца има богата история и опит при подготовката на кадри в сферата на туризма. ПГТР разполага с модернизирана учебна база – две учебни кухни, един кабинет по сервиране, три компютърни кабинета, библиотека, фитнес, ремонтиран физкултурен салон и аула за празници, срещи и семинари. Всички учители имат висше образование, образователно квалификационна степен магистър и редица допълнителни професионални квалификации. Училището предлага настаняване в общежитие. Учениците могат да получават  стипендия по успех, стипендия по доход или стипендия за ученици без един или двама родители. Учениците, които пътуват от други населени места ползват безплатен транспорт.

Основни приоритети на регионално ниво:

  1. Координация и ефективно взаимодействие на институциите във връзка с изпълнение на ПМС №100/08.06.2018 г. за Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст в област Враца.
  2. Методическа подкрепа за поетапното въвеждане на новото учебно съдържание, учебни програми и учебници в VІІІ и ІХ класове.
  3. Прилагане на ефективни мерки за повишаване на учебните резултати на учениците с акцент върху грамотността и математическите компетентности.
  4. Повишаване подготовката на ръководните екипи и педагогическите специалисти за ефективно прилагане на Закона за предучилищното и училищно образование и държавните образователни стандарти в конкретна среда, съобразно потребностите на учениците. Квалификационно – методически дейности, основани на обмен на добри практики и практическо приложение.
  5. Подобряване на качеството на професионалното образование и осигуряване на условия за по-ефективни връзки с бизнеса за поетапно влизане на дуалната система на обучение и подготовка на областната образователна система за държавния план – прием за учебната 2019/2020г.
  6. Методическо подпомагане и предприемане на действия по превенции на негативни прояви и за засилване на сигурността в образователните институции.
  7. Подкрепа, координация и контрол при реализиране на приобщаващото образование в образователните институции и изпълнение на областната политика за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците от област Враца. Предлагане на разнообразни възможности за извънкласни дейности и изяви за учениците чрез националните и регионални системи от олимпиади и състезания и чрез проекти.