Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

ЛЕЯР, Специалност "Леярство"

Дата : 07.04.2019
Дневен
Самостоятелна


Входящо минимално образователно равнище: завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование.

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

Завършване на професионалното обучение

Началното професионално обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация се завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на професията;

Държавните изпити за придобиване на първа степен на професионална квалификация се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място