Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

МОНТАЖНИК НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ, Специалности: "Вътрешни ВиК мрежи" и "Външни ВиК мрежи"

Дата : 08.04.2019
Дневен
Самостоятелна


Изисква се завършен клас от средното образование или завършено средно образование при срок на обучението 1 година (рамкова програма Б) или завършено основно образование при срок на обучението 4 години (рамкова програма В).

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит

За обучение по професията "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи" с придобиване на втора степен на професионална квалификация не се изисква кандидатите да притежават по-ниска степен на професионална квалификация или професионален опит.

За лица с професионален опит по професията може да се организира надграждащо обучение. Съдържанието на обучението се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от ученето.

Описание на професията

На монтажника на водоснабдителни и канализационни (В и К) мрежи -втора степен на професионална квалификация, се възлагат дейности, като: разчитане на чертежи, схеми, технологични карти, фирмени правилници; попълване на отчети за извършената работа и използваните материали; монтаж и демонтаж на елементите на вътрешни и външни водопроводни и канализационни мрежи и санитарно-охраняеми зони (СОЗ); монтаж на нови и преустроени В и К мрежи и отстраняване на аварии в тях; експлоатация на В и К мрежи и СОЗ (например обеззаразяване на водата); монтаж и демонтаж на водомери и попълване на документи за узаконяване; съдействие при инкасиране на В и К район; изпълнение на работата в срок и качествено.

Възможности за продължаване на професионалното обучение

Монтажникът на водоснабдителни и канализационни мрежи, завършил едната специалност от професията, може да се обучава по другата, като обучението по общата задължителна професионална подготовка, по отрасловата професионална подготовка за професионално направление "Строителство" и част от специфичната за професията подготовка се зачита. Той може да се обучава и по друга професия от професионално направление "Строителство" с придобиване на втора степен на професионална квалификация, като обучението по общата задължителна професионална подготовка и по отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита. Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи" може да продължи обучението си по професията "Строителен техник", специалност "Водно строителство", за придобиване на трета степен на професионална квалификация, като обучението по общата задължителна подготовка и по отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита.

Възможности за професионална реализация

"Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи" могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от единична група 7126 Водопроводчици и тръбопроводчици от НКПД -2011, както и други длъжности …

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място