Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО, Специалност "Озеленяване и цветарство"

Дата : 12.04.2019
Дневен
Индивидуална


За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията "Работник в озеленяването" входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е начален етап на основното образование или завършен курс за ограмотяване по ЗНЗ.

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

Описание на професията

Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.) Лицата, придобили първа степен на професионална квалификация по професията "Работник в озеленяването", могат да работят в държавните и общинските предприятия, кооперативните и междукооперативните предприятия и едноличните търговски дружества с дейност в областта на озеленяването, зеленото строителство и устройството на ландшафта, в разсадници за декоративни дървесно-храстови видове, в цветопроизводствени стопанства, ботанически градини, дендрариуми и други предприятия и организации, занимаващи се с отглеждане, търговия и транспорт на декоративни растителни материали. Повечето дейности се извършват на открито - в паркове и градини.

Възможности за продължаване на професионалното обучение

След придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията "Работник в озеленяването" обучаваният може да продължи обучението си по друга професия от професионално направление 622 "Градинарство (паркове и градини)", 623 "Горско стопанство" и 621 "Селско стопанство".

Възможности за професионална реализация

Лицата с първа степен на професионална квалификация по професията "Работник в озеленяването" могат да заемат длъжностите 6113-1003Градинар, 6113-1004 Градинар, сезонен, 6113-1010 Работник, разсадник, 6113-1016 Работник,отглеждащ рози, 6113-1018 Работник, отглеждащ цветя, 6113-1020 Семепроизводител, 6113-1021 Фиданкопроизводител, 6113-1022 Цветопроизводител, както и други ….