Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

КАСИЕР, Специалност „Касиер”

Дата : 08.04.2019
Дневен
Вечерен
Индивидуална


За обучение по професията "Касиер" с придобиване на първа степен на професионална квалификация не се изисква предишна професионална квалификация или професионален опит по други сродни професии.

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години.

За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията "Касиер" входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта.

Касиерът може да работи в предприятия от всички отрасли на стопанството, в държавната администрация и финансовите институции.

Възможности за продължаванена професионалното обучение:

Придобилите първа степен на професионална квалификация по професията "Касиер" могат да се обучават за придобиване на квалификация по професии от професионални направления "Търговия на едро и дребно", "Финанси, банково и застрахователно дело", "Счетоводство и данъчно облагане" "Администрация и управление", като обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка по професионално направление "Администрация и управление" се зачита.

Лицата, придобили професионална квалификация по професията "Касиер", имат възможности за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от различни обучаващи институции, браншови илипрофесионални организации и др.

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място