Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ, Специалност "Продавач-консултант"

Дата : 08.04.2019
Вечерен
Дневен


За обучение по професията "Продавач-консултант" с придобиване на втора степен на професионална квалификация не се изисква лицата да притежават предишна по-ниска степен на професионална квалификация или професионален опит по други сродни професии.

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

Професионално направление „Търговия на едро и дребно”, код 341

Професия „Продавач - консултант“, код 341020

Специалност „Продавач - консултант”, код 3410201, втора степен на професионална квалификация.

ВАЖНО: Ако за обучение по професията "Продавач-консултант" с придобиване на втора степен на професионална квалификация кандидатстват лица с придобита професионална квалификация по професиите "Касиер", "Калкулант", "Снабдител" с първа степен на професионална квалификация, обучението им се зачита и се организира надграждащо обучение.

Описание на професията

Продавач-консултантът посреща и обслужва своевременно и вежливо клиенти в различни търговски обекти. Той консултира клиентите за качествата на предлаганите стоки. Припоискване от клиента, когато видът на стоката позволява това, показва начина на нейното действие или употреба. Продавач-консултантът следи за търговския вид, годността и атрактивното представяне на предлаганите стоки, наличието на етикети и означение за продажната цена. Той аранжира стоките на щанда и витрините по подходящ начин, поддържа необходимия търговски вид и хигиена в търговския обект или в сектор от него. Той отговаря за поддържане на складовите наличности, като взема мерки при изчерпване на количествата или при изтичане на сроковете на трайност на стоките.

В дейностите по доставяне и приемане на стоки продавач-консултантът осъществява контакти с доставчици, снабдители, домакини, склададжии и транспортни работници, а в рамките на търговска дейност осъществява контакти с клиенти, което изисква да притежава добри комуникативни умения и умения за работа в екип. Продавач-консултантът приема рекламации и взема решение за последващи действия, като спазва гаранционните условия на продуктите. В по-малките търговски обекти продавач-консултантът изпълнява задълженията и на касиер. Той приема парични суми, връща ресто и издава касови бележки и фактури, отговаря за ежедневното точно приключване на касовата наличност и отразяването на оборота в книгата за касовияапарат.Продавач-консултантът носи отговорност за стоките, както и за оборудването и обзавеждането в търговския обект, а също и за извършените от него операции с парични средства и финансовоотчетни документи. Продавач-консултантът може да работи самостоятелно в търговския обект за осъществяване на продажби на едро или на дребно, да обслужва определен сектор в по-голям търговски обект, а също така да изпълнява различни дейности в складови помещения или офиси. ....

Възможности за продължаване на професионалното обучение

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Продавач-консултант" могат да се обучават за придобиване на квалификация по професиите "Брокер" и "Търговски представител" -трета степен на професионална квалификация, като обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка за професионално направление "Търговия на едро и дребно" се зачита. Лицата, придобили професионална квалификация по професията "Продавач-консултант", имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от професионални гимназии, центрове за професионално обучение, браншови или професионални организации и др.

Възможности за професионална реализация

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Продавач-консултант" могат да постъпват на работа на длъжности (професии), включени в единични групи 5223 Продавач-консултанти, както и други подобни, допълнени при актуализиране на НКПД.

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място

Дневен
Вечерен
Индивидуална

КАСИЕР, Специалност „Касиер”

Организация: ЦПО към Медико Инженеринг ООД Дата: 08.04.2019

Враца

обл. Враца