Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

БОЛНОГЛЕДАЧ, Специалност "Здравни грижи"

Дата : 08.04.2019
Дневен
Самостоятелна


Входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършено основно образование.

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит

За обучение по професията "Болногледач" с придобиване на втора степен на професионална квалификация не се изисква обучаваният да притежава по-ниска степен на професионална квалификация или професионален опит по други сродни професии.

За лица с професионален опит (заемали длъжност "Санитар" 6 и повече месеца) се организира обучение по професията "Болногледач", които кандидатът за обучение не притежава.

Описание на професията

Болногледачът предоставя базови здравни грижи и/или подпомага дейността на специалистите по здравни грижи в лечебни заведения за долекуване (медицински и рехабилитационни заведения, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, заведения за медико-социални грижи с настаняване), в общността (хосписи за терминално болни, в домашни условия, в социални заведения за стари хора и домове за хора с увреждания). Грижите се предоставят на пациенти, възстановяващи се след остър стадий на заболяването, и хора с увреждания в съответствие с плановете за лечение, изготвени от медицински специалисти. В своята работа болногледачът спазва правилата за добра практика и следва назначенията на медицинския специалист или социалния работник за удовлетворяване на универсалните (базовите) потребности, които са общи за всички и необходими за поддържане живота и здравето на хората. Грижата за пациента трябва да бъде насочена преди всичко към осигуряване на добро физическо и социално-психологическо състояние.Под ръководството на лекар или специалист по здравни грижи болногледачът подпомага нуждаещия се при удовлетворяване на основните му жизнени потребности -хранене, хигиена, движение, дишане, отделяне, сън, почивка, обучение и забавление и осигуряване на психосоциален комфорт.

При извършване на дейности, подпомагащи храненето и приемането на течности, в зависимост от състоянието и заболяването на пациента болногледачът:

-подготвя хранатав подходяща консистенция (разрежда, раздробява, пасира и др.);

-поставя пациента в подходяща поза;-подготвя течности според предписанията.

Болногледачът подпомага пациента при приема на медикаменти през устата, като следи за:

-дозировката и навременния им прием (по предписанието на лекаря);

-правилното им съхранение; -проявата на нежелани реакции.

Болногледачът оказва помощ на пациента при обличане и събличане, при поддържане на тялото чисто -извършва комплекс от мероприятия за поддържане на личната хигиена и комфорт на пациента -общи тоалети (подпомага пациента при редовно миене на ръцете, къпане, ресане на косата, бръснене, измиване на кожата и кожните гънки) и специални тоалети (сутрешен, вечерен, интимен, на нос, уши, очи, устна кухина, зъби, нокти), за поддържане на хигиена и профилактика на декубитуса (обтриване, талкиране, обръщане); при подготовка за оперативно лечение; при транспортиране и съпровождане за изследване; извършва процедури по обезпаразитяване. При дейности, свързани с подпомагане движението на пациента, болногледачът го поддържа, придържа и поставя в подходящо положение съобразно заболяването или увреждането му, подпомага самостоятелното му придвижване или с помощни средства, обучава го в техники за движение, наблюдава пациент с гипсова или друга обездвижваща превръзка за произтичащи усложнения. Дейностите, които болногледачът извършва за подпомагане дишането на пациента, са наблюдение и информиране на медицинския специалист за състояния на кислороден дефицит (задух, кашлица, кръвохрачене, болка в гръдната област). В зависимост от симптомите и указанията на медицинския специалист болногледачът променя положението на пациента (повдигане горната част на тялото), поставя кислородната маска с цел подпомагане на дишането. Извършва профилактика на застойните дихателни инфекции чрез дихателна гимнастика и инхалация. Болногледачът наблюдава състоянието на отделителните функции на организма -възможностите на пациента самостоятелно да се справя и регулира отделянето, вида, количеството и честотата на екскрециите и секрециите. Част от отговорностите на болногледача са свързани с осигуряване на оптимални условия за сън и почивка при спазване на биологичния режим (извършване на тоалет преди сън, подходящо положение на тялото за сън, поддържане на спалното бельо изпънато, осигуряване на свеж въздух, комфортна температура и спокойна среда). Болногледачът осигурява на пациента развлечения според състоянието и желанието му (четене на книги, разходки, дневни занимания, игри,подпомагане на комуникацията чрез интернет връзка и др.). Дейностите, осъществявани от болногледача, целят подобряване качеството на живот на пациента чрез оказване на медико-социална и психологическа подкрепа за здравословен начин на живот, за ресоциализация и адаптация след операция или при хронични заболявания. В случай на необходимост болногледачът съдейства на специалиста по здравни грижи при измерване на телесната температура, овладяване на хипо-или хипертермия, провеждане на общоукрепващи и закалителни процедури за пациента.

Възможности за продължаване на професионалното обучение

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Болногледач" могат да продължат обучението си за актуализиране и разширяване на придобитата професионална квалификация чрез обучение по рамкова програма Е, както и за придобиване на трета степен на професионална квалификация, ако отговарят на изискванията за входящо образователно равнище.

Възможности за професионална реализация

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Болногледач" могат да постъпят на работа на длъжностите/професиите от НКПД 2011: 5321-1001 "Болногледач", 5322-1001 "Домашен санитар", 5322-1002 "Личен асистент", 5322-1003 "Социален асистент", както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

Придобилите квалификация по професията "Болногледач" могат да работят в структурите на заведения за долекуване, социални заведения и заведения в общността. Болногледачите имат реални възможности за професионална реализация както в България, така и в страните от Европейския съюз.